کشور آرژانتین را بشناسیم

کارگاه شناخت کشور آرژانتین در تاریخ ۳۱ مدادماه ۱۴۰۲، در محل موسسه و توسط آقای خورخه ماریانو خوردن،کاردار سفارت آرژانتین در ایران برگزار شد. در این کارگاه به موضوعاتی از قبیل جغرافیا و اقلیم، فرهنگ، صنعت، معدن، اقتصاد، کشاورزی، سنت های غذایی و غره کشور آرژانتین پرداخته شد.

 

یک نظر اضافه کنید