مراسم بزرگداشت روبن داریو (نیکاراگوئه)

مراسم بزرگداشت بزرگ ترین نوسنده و شاعر کوبایی خوزه مارتی در تاریخ 16 بهمن 1402، در محل موسسه و توسط آقای رامون مونکادا کولیندرس، سفر محترم کشور میکاراگوئی در ایران

مراسم بزرگداشت خوزه مارتی (کوبا)

مراسم بزرگداشت بزرگ ترین نوسنده و شاعر کوبایی خوزه مارتی در تاریخ 7 بهمن 1402، در محل موسسه و توسط آقای خَیمه جُوان باتیستا، خبرنگار و مجری شبکه هیسپان تی