مجوزها و قراردادهای همکاری

مرکز معتبر (دارای مجوزرسمی) موسسه سروانتس به چه معناست؟

 

 

 

 

چرا FEDELE؟

اهداف فدراسیون اسپانیایی موسسات آموزش اسپانیایی برای غیراسپانیایی‌زبانان (FEDELE) عبارتند از:

  • هماهنگی با انجمن های مختلف وابسته و مراکز آموزشی اسپانیایی مستقل برای ایجاد روابط بین‌المللی در ترویج زبان و فرهنگ اسپانیایی؛

 

  • ایجاد روحیه‌‌ی همبستگی و اتحاد بین مراکز آموزش زبان اسپانیایی و سایر نقاط جهان؛

 

  • مدیریت و تضمین منافع مراکز آموزش زبان اسپانیایی و اطمینان از اعتبار این موسسات؛

 

  • حفظ منافع اعضای این فدراسیون، ازطریق ارائه خدمات به اعضا، ترویج فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی؛

 

  • حفظ اعتبار آموزش زبان اسپانیایی از طریق تبلیغ فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه در سطح ملی و بین‌المللی.