دومین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی در ایران

دومین دوره ی تربیت مدرس زبان اسپانیایی در ایران با همکاری موسسه ی سروانتس اسپانیا و سفارت اسپانیا در ایران از تاریخ 30 آبان تا 4 آذر 1401 در بنیاد ایرانشناسی برگزار شد.

در این دوره تعداد 27 داوطلب از سراسر کشور شرکت کردند و در آن به موضوعات مرتبط با آموزش زبان اسپانیایی از قبیل مهارت های شفاهی، آموزش واژگان، مهارت درک مطلب، فرهنگ و آزمون های بین المللی زبان اسپانیایی (DELE، SIELE و CCSE) در طور 5 کارگاه 4 ساعته پرداخته شد.