کارگاه کمک های اولیه

در ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ کارگاه کمکهای اولیه، با همکاری هلال اهمر ایران، در زبانکده ما برگزار شد که در آن پرسانل آموزشگاه شرکت کردند.