مواد آموزشی دوره ها

FOTO DE MÉTODOS

مواد اصلی سطوح: آ۱، آ۲، ب۱، ب۲، ث۱ و ث۲

-کتاب Nuevo Prisma: کتاب دانش آموز، کتاب تمرین و سی دی مربوطه از انتشارات ادی نومن

مواد آموزشی تکمیلی

-کتاب دستور زبان en Uso  : کتاب و سی دی از انتشارات ادلسا

 کتاب  en Vocabularioاز انتشارات آنایا

تغییر زبان