نام نویسی برای دوره های عمومی، فشرده، فوق فشرده و خصوصی در ساعات کاری موسسه امکان پذیر است. زبان آموزان تا دو روز قبل از شروع دوره قادر به ثبت نام خواهند بود.

تغییر زبان