سطوح دوره های ما

FOTO DE ESTUDIANTES

برنامه دوره های عمومی زبان اسپانیایی در شش سطح با زمان بندی و سطح دشواری متفاوت اجرا می شود.  این برنامه  بسته به عوامل مختلف به ترتیب به دوره های ۲۴ تا ۴۸ ساعته تقسیم می شود.

زبان آموزان ما پس از امتحان های ارزیابی مختلف در آخرین دوره هر سطح آ۱، آ۲، ب۱، ب۲، ث۱ و ث۲ گواهی قبولی دریافت خواهند کرد. این گواهی در چارچوب ساختارهای وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری ایران و توصیه نامه شورای اروپا و مطابق با سطوح چارچوب مشترک مرجع اروپا و برنامه آموزشی موسسه سروانتس است. همچنین زبان آموزانی که سطح آ۲ رابا موفقیت پشت سر گذارده اند، موفق به دربافت گواهی صادر شده از طرف دانشگاه جامع علمی-کاربردی می شوند.

در طرحی که در ادامه ارایه خواهیم کرد ، دستیابی به اطلاعات جامع در مورد طول دوره ها، تشریح هر سطح و تقسیم بندی دوره ها فراهم شده است.

تغییر زبان