امتحان های تعیین سطح

برای امتحان های تعیین سطح چهارچوب خاصی که توسط مدیریت مرکز تهیه شده، وجود دارد.

شرح امتحان

این امتحانات، بیان شفاهی، بیان کتبی و سطح دستور زبان را ارزیابی می کنند.

امتحان کتبی شامل ۲۰ یا ۴۰ سوال دستور زبان و/یا لغت مربوط به سطوح چارچوب مشترک مرجع اروپا است. برای هر تمرین ۱ نمره منظور خواهد شد. همچنین متنی کوچک در مورد موضوعی مرتبط با امتحانات DELE لحاظ می شود.

امتحان شفاهی، به طرح کلی امتحانات سطح بندی شده مطابق با سطوح چارچوب مشترک مرجع اروپا مربوط است.

مدت زمان

مدت زمان امتحان هر سطح یک ساعت و نیم است.

برگزاری امتحان

امتحان های تعیین سطح با اطلاع رسانی قبلی و با هماهنگی واحد ثبت نام همه روزه و در ساعت های آزاد انجام می شود. نتیجه این امتحانات فقط به شخص زبان آموزاطلاع داده می شود. همچنین آن دسته از زبان آموزان موسسه زبان اسپانیایی البرز که دوره ای را به پایان رسانده و به هر دلیلی آنرا ترک کرده اند، در مدت زمان کمتر از دوماه قادر به ادامه در سطح بعدی بدون نیاز به امتحان تعیین سطح خواهند بود. در مواردی که این فاصله زمانی بیشتر از دو ماه شود، باید در امتحان فوق الذکر شرکت کنند.

تغییر زبان